ظرف های پایه دار

ظرف های کوتاه و بلند دفرمه اتر هم به تنهایی برای استفاده دکوراتیو و هم به عنوان ظروف پایه دار برای سرو ساخته شدن